SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"

>> Strana: Aktuality

Aktuálně

Aktuálně

< Back
Datum 7. 07 2014
Nadpis2 Střídavý start
Aktualita malá SMĚRNICE FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015 - viz. lupa
Aktualita velká

I. Sportovní účel střídavého startu

1. Účelem střídavého startu je:
a) zajistit využití a rozvoj talentovaných hráčů fotbalu v klubech, které svou sportovní úrovní naplňují kritéria pro konkurenci a růst těchto hráčů;
b) umožnit start talentovaných hráčů ve výkonnostně kvalitnějších soutěžích do úrovně kategorie staršího dorostu bez přestupní administrativy;
c) účinnější vyhodnocení talentu a perspektivy hráče.

II. Rozsah střídavých startů

1. Střídavý start umožňuje talentovaným hráčům nastoupení v soutěžích FAČR do úrovně kategorie starší dorost, a to pouze v případě, že jde o klub startující ve vyšší soutěži, než do které je v příslušném soutěžním ročníku přihlášen mateřský klub hráče.

2. Střídavého startu může využít hráč, který v příslušném soutěžním ročníku patří do kategorie dorostu a kategorie žáků ve smyslu článku 68 Soutěžního řádu FAČR (dále jen „SŘ“) a mateřský a nový klub vyjádřily svůj souhlas.

3. Hráč v případě povolení střídavého startu může startovat za svůj mateřský klub v souladu s čl. 69 Soutěžního řádu FAČR a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále „nový klub“) ve vyšší soutěži do úrovně kategorie starší dorost ve smyslu článku 68 SŘ. V soutěžích řízených OFS a KFS může hráč ve vyšší soutěži za nový klub startovat do úrovně kategorie starší dorost ve smyslu čl. 68 SŘ. Na střídavý start dívek do 14 let, hrajících soutěže chlapců, se pohlíží v dané kategorii jako na hráče nejnižší soutěže.

4. V novém klubu může být v jednom soutěžním ročníku povolen střídavý start, tedy může být na střídavý start registrováno nejvýše 5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník 2002, nejvýše 5 hráčů v kategorii mladších žáků ročník 2003, 5 hráčů v kategorii starších žáků, 3 hráči v kategorii mladšího dorostu, a 3 hráči v kategorii staršího dorostu.

5. Střídavý start se povoluje vždy nejvýše na polovinu soutěžního ročníku, tj. od 1. 7. do 31. 12. a od 1. 1. do 30. 6. Střídavý start nelze předčasně ukončit. Střídavý start nebude projednán, pokud byla žádost podána mimo stanovené období, tj. od 6. 4 do 30. 6. a od 7. 10. do 31. 12. příslušného roku. U hráčů kategorie staršího dorostu lze povolit střídavý start pouze na půl roku. V případě, že byl hráči povolen střídavý start na období jednoho roku, nemůže mu být povolen střídavý start v následujícím soutěžním ročníku 2015/2016.

6. V případě startu B nebo C družstva nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu, není hráč za toto B nebo C družstvo oprávněn startovat. Tento start je považován za neoprávněný start hráče ve smyslu čl. 58 odst. 8 písm. k) SŘ.

7. U klubů Pražského fotbalového svazu (PFS) je povolen střídavý start i pro kategorii mladší a starší přípravky s tím, že v jednom klubu může být registrováno maximálně 8 hráčů v kategorii mladší přípravky a 8 hráčů v kategorii starší přípravky. Na střídavý start nesmí být registrován žádný hráč, jehož mateřský klub je mimo územní působnost PFS.

III. Sportovně technická opatření

1. Žádost o střídavý start podává hráč nebo nový klub:
a) na předepsaném formuláři FAČR;
b) na registračních místech v Praze a v Olomouci (osobním doručením či poštou) a u KFS (osobní doručení);
c) v jednom originálním výtisku, včetně příslušných podpisů a razítek klubů;
d) v období od 1. 7. - 6. 10. a od 1. 1. - 6. 4.
Žádost, která nesplňuje náležitosti uvedené v tomto odstavci, nebude projednána.

2. Rozhodnutí o povolení střídavého startu vydá registrační oddělení na zvláštním, barevně odlišeném průkazu.

3. Průkaz bude opravňovat hráče k nastoupení za klub, který bude na tomto průkazu uveden. Tento průkaz neopravňuje hráče ke startu za svůj mateřský klub.

4. Registrační poplatek za vystavení průkazu pro střídavý start je stanoven ve výši 100,- Kč a hradí se v hotovosti nebo poštovní poukázkou, vždy před vydáním průkazu pro střídavý start.

5. Hráč, který má povolen střídavý start, musí být v zápise o utkání čitelně označen písmenem „S“.

6. Hráč s povolením střídavého startu nesmí být uveden na soupisce družstva nového klubu, ve kterém má povolen střídavý start.

IV. Disciplinárního řízení u hráčů, kterým je povolen střídavý start

Disciplinární řízení hráče s povolením střídavého startu je v působnosti příslušné disciplinární komise řídícího orgánu soutěží, ve kterých startuje na základě povolení střídavého startu nebo ve kterých startuje v rámci svého mateřského klubu. V případě uložení trestu zastavení závodní činnosti, se ukládá trest na počet soutěžních utkání a po dobu trestu nesmí hráč startovat za žádné jiné družstvo v mistrovských a pohárových utkáních.

V. Změny a evidence střídavého startu

Do ukončení střídavého startu není možné uzavírat hostování ani přestup hráče do jiného klubu. Po ukončení doby platnosti střídavého startu bude z registru hráčů vyřazen automaticky. Záznam zůstává v archivu hráčů.

VI. Závěrečná ustanovení

Směrnice byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 23. 6. 2011 s účinností od 1. 7. 2011. Dne 2. 8. 2011 schválil Výkonný výbor FAČR nové znění čl. II. odst. 4. Dne 5. 9. 2011 schválil Výkonný výbor FAČR nové znění čl. II odst. 8. a dále ve znění změn schválených Výkonným výborem FAČR dne 25. 6. 2012 s účinností od 1. 7. 2012 a změny schválené Výkonným výborem FAČR dne 4. 6. 2013 s účinností od 1. 7. 2013. Dne 3. 6. 2014 schválil Výkonný výbor FAČR nové znění SMĚRNICE FAČR upravující střídavý start talentovaných hráčů pro soutěžní ročník 2014/2015, s účinností od 1. 7. 2014.