SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"
>> Strana: Aktuality

Aktuálně

Aktuálně

< Back
Datum 31. 08 2010
Nadpis2 Střídavý start
Aktualita malá Pro velký zájem přinášíme SMĚRNICI ČMFS, upravující uplatnění a rozvoj mladých talentovaných hráčů fotbalu v kategoriích do 17.let věku.
Aktualita velká

SMĚRNICE  ČMFS UPRAVUJÍCÍ UPLATNĚNÍ A ROZVOJ MLADÝCH TALENTOVANÝCH  HRÁČŮ FOTBALU V KATEGORIÍCH DO 17 LET VĚKU  - STŘÍDAVÝ START

s platností a účinností pro soutěžní ročník 2010-2011 schválená, po předchozím souhlasu KM ČMFS, ve VV ČMFS dne 21. 6. 2010 podle článku 7, odst. 2 stanov ČMFS k naplnění cílů, jak jsou vyjádřeny v článku 2, odst. 2, pís. a-b-c/ stanov ČMFS, a to za účelem stanovení podmínek a předpokladů k vydání povolení podle této směrnice ke startům hráčů mládeže za kluby vyšších soutěží, které jsou organizovány ČMFS.

I. Sportovní účel střídavého startu

1.  Zajistit využití a rozvoj talentovaných hráčů fotbalu v klubech, které svou sportovní úrovní již nenaplňují kritéria pro konkurenci a růst talentu mladých hráčů.

2.  Umožnit zkušební start talentů ve vyšších kategoriích do hranice 17 let věku bez složité přestupní a administrativní procedury.

3.  Omezit chybná rozhodnutí v přestupech a tím lépe vyhodnocovat nasazení hráčů v konkurenčnějším prostředí.

4.  Umožnit lepší dohody klubů bez obavy o ztrátu hráčů v nynější složité demografické situaci v ČR

II. Rozsah střídavých startů

1. Střídavý start umožňuje talentovaným hráčům nastoupení v soutěžích ČMFS do úrovně  kategorie mladší dorost (dovršení 17 let věku hráče v příslušné soutěži) a to v pouze v případě, že se jedná o klub startující ve vyšší soutěži, než kterou v příslušném soutěžním ročníku hraje mateřský klub hráče.

2.  Střídavého startu může využít hráč, který v příslušném soutěžním ročníku dovrší 17 let věku a mateřský a nový klub se dohodly a vyjádřily svůj souhlas na žádosti o střídavém startu.

3.  Hráč v případě povolení střídavého startu může startovat za svůj mateřský klub a dále je oprávněn startovat za jeden další klub (dále jen nový klub) ve vyšší soutěži.

4.  Za nový klub  může v jednom soutěžním utkání nastoupit maximálně 5 hráčů se střídavým startem.

5. Střídavý start se povoluje vždy maximálně na polovinu soutěžního období (jaro – podzim)  a končí posledním soutěžním utkání příslušné poloviny hrací sezóny.

6. Střídavý start není povolen hráči v případě, že o něho žádá do nového klubu startujícího ve stejné soutěži jako jeho mateřský klub.

7. Střídavý start není povolen hráči, který je v době žádosti o střídavý start na hostování v jiném klubu včetně technického hostování.

8.  V případě startu B nebo C družstva nového klubu v soutěžích, ve kterých startuje družstvo mateřského klubu hráče s povolením střídavého startu, není hráč za toto B nebo C družstvo oprávněn startovat. Tento start je považován za neoprávněný start hráče.

9.  Hráč, kterému je povolen střídavý start v novém klubu, je oprávněn startovat v daném soutěžním kole za družstvo svého mateřského klubu i za družstvo nového klubu v rámci příslušných kategorií ve smyslu Soutěžního řádu ČMFS. Tyto starty nejsou omezeny a jejich realizace je vždy rozhodnutím hráče a jeho zákonných zástupců.

III. Sportovně technická opatření

1. Žádost o střídavý start podává hráč nebo nový klub (osobně či poštou) na předepsaném formuláři ČMFS (viz příloha) na registračních místech v Praze, v Olomouci a u KFS, vždy v jednom originálním výtisku, včetně příslušných podpisů a razítek klubů. Žádost, která nesplňuje  náležitosti nebude projednána.

2. Rozhodnutí o povolení střídavého startu vydá registrační oddělení na speciálním -barevně odlišeném – průkazu. Průkaz bude opravňovat hráče k nastoupení za klub, který bude na tomto průkaze uveden. Tento průkaz neopravňuje hráče ke startu za svůj mateřský klub.

3. Každé registrační oddělení, které provádí povolení střídavého startu vede oficiální seznam hráčů se střídavým startem a jedenkrát měsíčně podává informaci KM ČMFS pro centrální evidenci. Kompletní seznam hráčů se střídavým startem je pravidelně aktualizován na stránkách ČMFS v příslušném oddělení mládeže.

4. Registrační poplatek za vystavení průkazu pro střídavý start je stanoven ve výši 100,- Kč a hradí se v hotovosti nebo poštou před vydáním průkazu pro střídavý start.

5. Hráč, který má povolen střídavý start, musí být v zápise o utkání čitelně označen písmenem „S“.

6. Hráč s povolením střídavého startu nesmí být uveden na soupisce družstva nového klubu, ve kterém má povolen střídavý start.

 

IV. Disciplinární opatření u hráčů se střídavým startem

1. Hráč s povolením střídavého startu je disciplinárně trestán vždy v rámci disciplinární komise řídícího orgánu soutěží, ve kterých startuje na základě povolení střídavého startu nebo ve kterých startuje v rámci svého mateřského klubu.

2. Disciplinární opatření hráči v případě udělení červení karty se vztahuje na všechny soutěže, ve kterých hráč startuje v rámci povolení střídavého startu nebo ve kterých startuje v rámci svého mateřského klubu. Hráčská činnost je hráči uvolněna tehdy, pokud je naplněn disciplinární trest udělený disciplinární komisí příslušného řídícího orgánu soutěží, ve kterých byl hráč vyloučen na základě udělení červené karty.

 

V. Změny střídavého startu

Do ukončení střídavého startu není možné uzavírat žádná hostování ani přestup hráče do jiného klubu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem ČMFS dne 21. 6. 2010, když tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti pro soutěžní ročník 2010/2011.

2.  Výklad této směrnice náleží výkonnému výboru ČMFS, jako sboru.

3.  Nedílnou přílohou této směrnice je závazný vzor Žádosti o povolení střídavého startu.