SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"

>> Strana: Aktuality

Aktuálně

Aktuálně

< Back
Datum 3. 07 2014
Nadpis2 Směrnice farmy SK Hranice
Aktualita malá SMĚRNICE FAČR - UPRAVUJÍCÍ START HRÁČŮ klubů ČFL, MSFL, divizí a klubů družstev soutěží dospělých řízených KFS (farmy) - viz. lupa
Aktualita velká

SMĚRNICE FAČR

UPRAVUJÍCÍ START HRÁČŮ klubů ČFL, MSFL, divizí a klubů družstev soutěží dospělých řízených KFS (farmy)

I.

Sportovní účel

1. Soutěže řízené ŘKFČ, ŘKFM a KFS plní roli sportovní konkurence a vývoje hráčů v rámci výkonnostního a regionálního fotbalu FAČR. S ohledem na skutečnost, že jen omezená část klubů v těchto soutěží disponuje v daném čase vlastními rezervními“ mužstvy, může to způsobovat nedostatečnou a omezenou herní možnost zejména pro mladé hráče těchto mužstev.

2. Účelem této směrnice je proto využití sportovně-herního potencionálu zápasově nevytížených hráčů klubů k jejich přímé herní účasti, bez využití institutu přestupu nebo hostování, v klubech hrajících soutěže dospělých řízených ŘKFČ, ŘKFM a KFS. Toto využití se uskuteční na základě vzájemné dohody klubů o sportovně ekonomické využitelnosti hráčů, a to v režimu soutěžního protokolu, jako nedílné součásti rozpisu příslušných soutěží.

II.

Předpoklady a podmínky přímé delegace registrovaného hráče

1. Základním předpokladem přímé delegace je dobrovolnost a shoda dvou členských klubů k podání společné žádosti o vydání soutěžního protokolu, když jeden z nich je jako vysílající klub (SK Hranice, MSD) prostřednictvím svého „A“ týmu účastníkem soutěží dospělých řízených ŘKFČ a ŘKFM a druhý z nich jako přijímací klub (Sokol Ústí, 1.A třída ) je prostřednictvím svého „A“ týmu dospělých účastníkem soutěží řízených KFS. Jeden a tentýž klub může být (spolu)žadatelem k vydání jen jednoho soutěžního protokolu. (Spolu) žadatelem nemůže být zároveň klub, který je „farmářským klubem“ v souladu se směrnicí upravující start hráčů profesionálních klubů za farmářské kluby. Soutěžním protokolem nijak nedochází na straně obou klubů ke změně jejich právního postavení, jejich názvu, ani ke změně jejich členské evidence v rámci FAČR.

2. Řádně registrovaný hráč SK Hranice může být využit k přímé delegaci do Sokolu Ústí k účasti na utkání jeho „A“ týmu (1.A třída Ol.KFS) a zároveň řádně registrovaný hráč Sokolu Ústí být využit k přímé delegaci pro utkání „A“ týmu SK Hranice. Za utkání „B“ týmu vysílajícího ani přijímajícího klubu není hráčům povoleno startovat.

4. Počet hráčů startujících v jednom utkání za Sokol Ústí „A“ není omezen počtem hráčů s registrací SK Hranice, vyjma limitu maximálně 2 hráčů ze „seznamu“ 11 hráčů SK Hranice. Počet hráčů Sokolu Ústí startujících v jednom utkání za SK Hranice není omezen. „Seznam“ 11 hráčů SK Hranice společně se schváleným soutěžním protokolem musí být vždy přiložen ke každému utkání rozhodčímu, když bez těchto dokumentů nemohou být hráči SK Hranice nominováni k utkání Sokolu Ústí „A“.

5. Princip přímé delegace nelze schválit v případech a pro soutěže, ve kterých startuje (í)„B“ nebo „C“ tým (y) vysílajícího klubu.

6. Princip přímé delegace, je-li jinak schválena soutěžním protokolem, nelze u Sokolu Ústí uplatnit v žádném zápasu poháru FAČR, když soupeřem bude SK Hranice.

7. Hráč vysílajícího i přijímajícího klubu, který se v případě přímé delegace dopustí disciplinárního provinění, podléhá DK příslušné soutěže ve které k disciplinárnímu provinění došlo a po dobu disciplinárního trestu uděleného příslušnou DK nesmí startovat v žádném soutěžním utkání za vysílající ani přijímající klub.

III.

Soutěžní protokol povolující přímou delegaci registrovaných hráčů

1. Ke společné žádosti o schválení soutěžního protokolu podle této směrnice jsou oprávněny vždy jen dva členské kluby, pokud jeden z nich splňuje kategorii vysílajícího klubu a druhý z nich pak kategorii přijímajícího klubu, a pokud jejich společná žádost není v rozporu se sportovní regulérností, jak je vymezena v článku II., odst. 5 této směrnice.

2. Vzor soutěžního protokolu, který je nedílnou součástí této směrnice je pro všechny případné žadatelské členské kluby bezvýhradně závazný, pokud by žádaly o jeho schválení.

3. Řádně vyplněný a společně oběma kluby podepsaný originál soutěžního protokolu podle přiloženého vzoru je způsobilý k projednání a ke schválení na úrovni řídících orgánů soutěží FAČR. KFS jsou oprávněny svým rozhodnutím možnost vytvoření „farmářských klubů“ před začátkem soutěžního ročníku odmítnout. Po jednom originálu pak obdrží řídící orgány vysílajícího a přijímajícího klubu, vysílající klub a přijímající klub.

4. Žádost o schválení soutěžního protokolu pro soutěžní ročník 2014-2015 může být podána nejpozději do 10. 7.2014 – jinak nebude vůbec projednána a rozhodnuta. Součástí žádostí je také zaplacení jednorázového soutěžního poplatku ve výši 5.000 Kč,- ze strany vysílajícího klubu na účet FAČR (ŘKFČ,ŘKFM) který se vrací jen v případě, že by soutěžní protokol nebyl schválen.

5. Schválený soutěžní protokol řídicím(i) orgán(y) FAČR podle této směrnice se stává nedílnou součástí příslušných rozpisu(ů) soutěže(í) FAČR pro ročník 2014/2015.

6. V případě, že by byl schválený soutěžní protokol hrubě nebo opakovaně porušován ze strany, byť i jen jednoho ze zúčastněných klubů, pak je v pravomoci řídicího orgánu ŘKFČ nebo ŘFKM zahájit řízení a rozhodnout o jeho zrušení i v průběhu soutěžního ročníku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato směrnice byla schválena výkonným výborem FAČR dne 22. června 2014, když tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti pro soutěžní ročník 2014/2015.

2. Výklad této směrnice náleží výkonnému výboru FAČŘ.

3. Nedílnou přílohou této směrnice je závazný vzor soutěžního protokolu.