SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"
>> Strana: Stanovy SK Hranice

 

Stanovy spolku

SK Hranice, z.s.

 

Článek I.

Obecná ustanovení

1)     Spolek s názvem SK Hranice, z.s. (dále jen Spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů sportovního klubu, kteří provozují sportovní, organizační, osvětovou a vzdělávací činnost.

2)     Spolek má celostátní působnost má vlastní právní osobnost a je veden ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 2456 s identifikačním číslem 495 58 218.

3)     Sídlo Spolku je na adrese SK Hranice, z.s., Žáčkova 1442, Hranice I-Město, PSČ 753 01, která je také pravidelným místem pro přijímání korespondence a písemností.

4)     Spolek má charakter nepolitického a nekonfesního demokratického spolku, který ale považuje za své právo podílet se aktivně na veřejném životě.

5)     Spolek je otevřenou právnickou osobou přístupnou zájemcům při dodržení podmínek upravených těmito stanovami.

6)     Za podmínky členství či účasti v jiných spolcích, asociacích a svazech resp. dalších právnických osobách, jsou pro Spolek závazné též stanovy těchto subjektů.

 

Článek II.

Účel, hlavní a vedlejší činnost Spolku

1)     Základním účelem a hlavní činností Spolku je:

a)     provozovat fotbal a atletiku resp. jiné druhy sportů a obdobnou činnost ve svých sportovních oddílech v rámci zapojení do sportovních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

b)     budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

c)     účastnit se soutěží pořádaných sportovními organizacemi, asociacemi a svazy v ČR i v zahraničí,

d)     podporovat a chránit zájmy sdružených členů, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, orgány státní správy a dalšími organizacemi při řešení problematiky, dotýkající se jejich činnosti a potřeb,

e)     rozvíjet u svých členů, zejména dětí a mládeže, morálně volní vlastnosti k dodržování základních etických a mravních pravidel,

f)      usilovat i o naplnění dalších poslání a cílů, které budou souviset s výše uvedeným základním účelem.

 

2)     Vedlejší činnost

a)      Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a to za podmínek stanovených zákonem. Její výtěžek bude sloužit k plnění a financování hlavního účelu spolku.

b)     Spolek může rovněž vstupovat do obchodních vztahů, a také zakládat nebo se podílet na zakládání obchodní korporace (nebo jiného typu právnické osoby), nabývat a převádět majetkové podíly v obchodní korporaci, nebo jiná majetková (hmotná i nehmotná) práva.

 

Článek III.

Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:

1)        Valná hromada jako orgán nejvyšší

2)        Výbor jako orgán výkonný

3)        Předseda a Místopředseda jako orgán statutární

4)        Kontrolní komise jako orgán kontrolní

5)        Členská schůze oddílu jako nejvyšší orgán oddílu

6)        Výbor oddílu jako výkonný orgán oddílu

 

1)     Valná hromada jako orgán nejvyšší

a)     Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Valná hromada je složena z 10 zletilých delegátů, které delegují oddíly fotbalu a atletiky, a to každý z nich po pěti (5) delegátech. Zletilost se posuzuje podle skutečného stavu a podmínek platného občanského zákoníku ke dni konání Valné hromady,

b)     právnická osoba, která by se stala členem Spolku, vysílá na Valnou hromadu jednoho svého zletilého zástupce,

c)     Valnou hromadu svolává k zasedání Výbor nejméně jedenkrát do roka. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou jednotlivým oddílům na jejich elektronickou adresu a to v případě, že ji Spolku sdělili. Pozvánka musí být rovněž vyvěšena v sídle Spolku nejméně čtrnáct dnů před konáním Valné hromady a obsahuje informace o programu, místě a čase konání Valné hromady,

d)     Výbor je rovněž povinen svolat Valnou hromadu z podnětu nejméně 1/3 zletilých členů Spolku. Nesvolá-li v tomto případě Výbor Valnou hromadu do jednoho měsíce od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat mimořádnou Valnou hromadu sám,

e)     zasedání Valné hromady může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno,

f)      do působnosti Valné hromady náleží zejména:

-        rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,

-        rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,

-        rozhodnutí o změně stanov a symboliky,

-        volba a odvolání Výboru,

-        volba a odvolání Kontrolní komise,

-        schválení výsledku hospodaření,

-        schvalování Jednacího řádu a Volebního řadu Valné hromady,

-        schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,

-        projednání aktuálního stavu členské základny a stavu výběru členských příspěvků,

-        další záležitosti, které si Valná hromada vyhradí.

g)     Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů s hlasem rozhodujícím. V případě, že deset (10) minut po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina delegátů s hlasem rozhodujícím, je Valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných delegátů,

h)     k platnosti usnesení Valné hromady je potřeba hlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného,

i)      o záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň nadpoloviční většina přítomných delegátů,

j)      zasedání Valné hromady řídí až do zvolení předsedajícího Valné hromady Předseda nebo předsedou pověřený člen Výboru Spolku. Blíže upravuje průběh zasedání Valné hromady její Jednací řád. V případě volební valné hromady též její Volební řád,

k)     ze zasedání Valné hromady je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Valné hromady byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Spolku, a to v určených dnech a hodinách.

 

2)     Výbor jako orgán výkonný

a)     Výbor zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady,

b)     Výbor má pět (5) členů a volí ho Valná hromada. Funkční období členů Výboru je pětileté. Na svém prvním zasedání po zvolení si Výbor volí ze svého středu Předsedu a Místopředsedu,

c)     Výbor svolává k zasedání Předseda nebo v případě, kdy tak Předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen Výboru, a to podle potřeby, nejméně však 4x za rok. Předseda nebo místopředseda je povinen svolat mimořádné jednání výboru z podnětu minimálně dvou členů výboru nejpozději do 14 dnů od doručení požadavku.

d)     Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných,

e)     do působnosti Výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci Valné hromady či jiných orgánů Spolku. Výbor zejména:

-        zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí Valné hromady, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,

-        organizuje a řídí činnost Spolku,

-        schvaluje a vydává vnitřní předpisy, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti Valné hromady,

-        připravuje podklady pro jednání a rozhodování Valné hromady,

-        dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku Spolku,

-        zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,

-        rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.

 

3)     Předseda a místopředseda jako orgán statutární

a)     Statutární orgán Spolku tvoří Předseda a Místopředseda. Jednají za Spolek v souladu s rozhodnutím Valné hromady a Výboru.

b)     Právní jednání za Spolek činí Předseda a Místopředseda každý samostatně. Podepisování za Spolek se děje tak, že k názvu Spolku se připojí samostatně podpis Předsedy nebo Místopředsedy s uvedením jména a funkce. Takto mohou Předseda a Místopředseda pověřit k právnímu jednání za Spolek písemně také jiného člena Výboru. O svých právních jednáních podávají zprávu nejbližšímu zasedání Výboru.

 

4)     Kontrolní komise jako orgán kontrolní

a)     Kontrolní komise má tři (3) členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou na funkční období pěti (5) let. Zvolení členové Kontrolní komise si zvolí předsedu ze svého středu na první schůzi po zvolení,

b)     Kontrolní komise je odpovědná Valné hromadě. Dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Výbor, jakož i další orgány určené stanovami. Každoročně pak Valné hromadě předává zprávu za uplynulý rok i s návrhem případných nápravných opatření, pokud jsou potřebná,

c)     členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výboru, s funkcí tajemníka a ekonoma, a dále s funkcí likvidátora Spolku,

d)     Kontrolní komise zabezpečuje průběžnou kontrolu činnosti jednotlivých orgánů Spolku z hlediska dodržování pravidel platných pro hospodaření, dodržování stanov a usnesení Valných hromad,

e)     Kontrolní komise je povinna projednávat a vyjadřovat se k účetní uzávěrce, návrhu rozpočtu a plánu činnosti před jejich předložením Valné hromadě, je oprávněna požadovat předložení dokladů nutných k provádění účinné kontroly od jednotlivých orgánů a požadovat od nich vysvětlení,

f)      Kontrolní komise je oprávněna předkládat Výboru návrh na svolání mimořádné Valné hromady,

g)     Předseda stejně jako každý člen Kontrolní komise je oprávněn se zúčastňovat jednání Výboru s hlasem poradním,

h)     Kontrolní komisi svolává její předseda nejméně dvakrát ročně. Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Kontrolní komise a usnáší se nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

i)      jednání Kontrolní komise řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Kontrolní komise. Předseda Kontrolní komise může být kdykoli v průběhu funkčního období ze své funkce předsedy na návrh jakéhokoliv dalšího člena Kontrolní komise kontrolní komisí odvolán.

 

5)     Členská schůze oddílu jako nejvyšší orgán oddílu

a)     Členská schůze sportovního oddílu je nejvyšším orgánem příslušného sportovního oddílu, svolává se nejméně 1x ročně a to nejdříve tři (3) a nejpozději jeden (1) měsíc před konáním Valné hromady Spolku. Každý z Výboru  oddílů si může stanovit klíč pro počet delegátů na Valnou hromadu SK a to z důvodů velké početnosti členské základny,

b)     do působnosti Členské schůze oddílu náleží zejména následující pravomoci:

-        volit a odvolávat Předsedu popř. Místopředsedu Výboru oddílu a další členy Výboru na pětileté (5) funkční období v počtu, na kterém se shodne členská schůze svým usnesením,

-        rozhodovat o zásadních otázkách, týkajících se činnosti oddílu,

-        schvalovat návrh rozpočtu oddílu předkládaný prostřednictvím Výboru členské schůzi jako součást rozpočtu Spolku,

-        rozhodovat o výši oddílového příspěvku mimo Valnou hromadou schvalované členské příspěvky pro členy Spolku,

-        určovat působnost Výboru oddílu,

-        volit delegáty na Valnou hromadu podle klíče daného těmito stanovami.

c)     V případě, že Předseda sportovního oddílu ukončí z jakéhokoliv důvodu funkci Předsedy oddílu před ukončením funkčního období, stává se novým Předsedou členskou schůzí nově zvolený Předseda oddílu. V případě, že má oddíl zájem, aby nový Předseda kandidoval na funkci ve Výboru Spolku, učiní k tomu veškeré úkony podle těchto stanov, aby nejbližší Valná hromada Spolku mohla provést uvedené změny,

d)     oddíly nemají vlastní právní subjektivitu a nemohou spolek samostatně zavazovat. Jednání, jejichž důsledkem by byl závazek celého spolku, jsou povinni předsedové oddílů předem projednat a nechat odsouhlasit ve Výboru Spolku.

 

6)           Výbor oddílu jako výkonný orgán oddílu

a)     Výbory oddílů plní úkoly, týkají se zabezpečování činnosti jednotlivých sportovních oddílů v období mezi konáním Členské schůze oddílu,

b)     jednání Výborů svolává a řídí Předseda příslušného oddílu. V případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Výboru, pokud Výbor nezvolil místopředsedu,

c)     Jednání Výboru se řídí Jednacím řádem, který se schvaluje na první schůzi Výboru po jeho zvolení.

 

Článek IV.

Členství

1)     Řádným členem Spolku se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem a posláním hlavní činností Spolku a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Spolku. Člen se rovněž rozhodne, prostřednictvím kterého oddílu bude uplatňovat ve Spolku svoje práva a povinnosti,

2)     O přijetí za řádného člena rozhoduje Výbor na základě podané písemné přihlášky zájemcem o členství. Výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

3)     Spolek vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou.

4)     Údaje o členech Spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je Spolek členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve Spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

5)     Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Spolku na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

 

6)     Řádný člen Spolku má následující práva:

a)     účastnit se sportovní, kulturní a společenské činnosti Spolku,

b)     účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat o jejích rozhodnutích,

c)     volit a být volen do všech volených orgánů Spolku za podmínek těchto stanov; v případě fyzické osoby přísluší toto právo až po dovršení zletilosti.

d)     být informován o činnosti Spolku,

e)     účastnit se akcí a školení podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,

f)      uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku,

g)     účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnost či chování daného člena,

h)     ukončit kdykoli své členství.

 

7)     Řádný člen má následující povinnosti:

a)     podílet se podle svých možností na naplňování účelu a hlavní činnosti Spolku,

b)     dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku a základní normy sportovního chování,

c)     plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Spolku,

d)     šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Spolku k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Spolku,

e)     řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím v Spolku, pokud o tom příslušný orgán Spolku podle stanov rozhodl,

f)      řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

8)     Členství ve Spolku zaniká:

a)     vystoupením člena,

b)     vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku, který je splatný vždy pro konkrétní kalendářní rok do 30/6 tohoto roku a to pokud příspěvek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou do 31/7 kalendářního roku. Na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,

c)     vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku,

d)     u aktivních registrovaných sportovců přestupem nebo hostováním do jiného sportovního klubu a ve sporných případech rozhodne Výbor oddílu příslušného sportu,

e)     úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

f)      zánikem Spolku bez právního nástupce.

 

9)     Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště / sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl.

10) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Valná hromada. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě Výboru, který je povinen návrh předložit Valné hromadě.

11) Valná hromada rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší.

 

Článek V.

Majetek a hospodaření

1)     Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:

a)     členské příspěvky a poplatky,

b)     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,

c)     příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizováním sportovní a osvětové činnosti,

d)     příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů,

e)     dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů, granty, dary apod.

 

2)     Majetek Spolku je ve vlastnictví Spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku movitého i nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výbor.

 

3)     Bližší zásady hospodaření s majetkem Spolku může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.

 

Článek VI.

Zánik Spolku

1)     Spolek zaniká:

a)     dobrovolným zrušením bez právního nástupce,

b)     sloučením s jiným spolkem, odštěpením nebo rozdělením podle Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

c)     pravomocným rozhodnutím soudu.

 

2)     V případě zrušení Spolku bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem obdobným účelu Spolku.

 

Článek VII.

Závěrečná a společná ustanovení

1)     Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2)     Pokud dojde mezi členy Spolku ke sporu o výklad ustanovení těchto stanov, je jejich závazný výklad oprávněn učinit Výbor. Výklad stanov musí být písemný a řádně odůvodněn.

3)     Nastane-li rozpor mezi jednotlivými interními předpisy Spolku, rozhodne o jejich aplikaci Výbor a s konečnou platností nejbližší Valná hromada Spolku.

4)     Stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením na Valné hromadě konané dne 27. 12. 2015 a bez zbytečného odkladu budou společně s dalšími podklady předány ke zveřejnění ve spolkovém rejstříku. Ke dni konání Valné hromady zaniká platnost a účinnost stanov registrovaných u MV ČR ze dne 23. 2. 1993 ve znění všech následných změn a doplňků.

 

SK Hranice, z.s.

Miroslav Nehyba, předseda