SK HRANICE

FOTBALOVÝ KLUB HRANICE

"Informace o klubu a týmech, rozpisy i výsledky utkání"

>> Strana: Aktuality

Aktuálně

Aktuálně

< Back
Datum 30. 05 2018
Nadpis2 POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI FO SK HRANICE
Aktualita malá

 

Pozvánka na členskou schůzi FO SK Hranice, která se bude konat
v úterý dne 5.6.2018 v 18:00 hod. v Občerstvení „Gól“.
Více v lupě.
Aktualita velká

Vážená členská základno,

z důvodu vytvoření presenční listiny a možnosti se usnášet, kdy musí být přítomná nadpoloviční většina pozvaných delegátů s právem hlasovacím, žádám členskou základnu o jmenovité nahlášení těchto delegátů na e-mail skhranicefotbal@seznam.cz , mobil 731680944 nebo přímo na sekretariát FO SK Hranice. Klíč ke stanovení počtu delegátů byl z rozhodnutí Výboru FO SK Hranice stanoven v poměru 1:2, tzn., že právo hlasovat bude mít jeden delegát za dva členy FO SK Hranice. K 21.5.2018 jsou ve FO SK Hranice evidováni členové starší 18-ti let s právem hlasovacím v těchto počtech, z čehož i následně vyplývá daný počet delegátů:

* staří páni: 24 členů … 12 delegátů

* dorost: 14 členů … 7 delegátů

* výbor, trenéři a ostatní: 26 členů … 13 delegátů

* muži: 20 členů … 10 delegátů

 

Termín jmenovitého nahlášení delegátů s právem hlasovacím je do 4.6.2018 do 12:00 hod.

V případě, že do termínu konaní Členské schůze FO SK Hranice dojde ke změně počtu členů, bude dle výše uvedeného klíče také upraven počet delegátů s právem hlasovacím.

 

Současně s tímto Vás žádám o nahlášení případných kandidátů do výboru FO SK Hranice taktéž do 4.6.2018 do 12:00 hod. rovněž na výše uvedené kontakty. Tímto samozřejmě není dotčeno právo kohokoliv, přihlásit se s kandidaturou při konání Členské schůze FO SK Hranice.

Program:

1. Zahájení- slovo předsedy FO SK Hranice, schválení programu

2. Volba komise mandátové, volební, návrhové, volba ověřovatelů zápisu.

3. Zpráva mandátové komise

4. Volba nového výboru

5. Diskuse

6. Zpráva volební komise

7. Přestávka

8. Návrh na usnesení

9. Závěr členské schůze

 

 

 

Na Vaši účast se těší                                                                         Za výbor

FO SK Hranice